News & Notices

  • Home
  • विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल

विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल

नरैनापुरमा विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने  https://ekantipur.com/pradesh-5/2022/09/22/166385463869834494.html

नरैनापुरमा विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल सञ्चालन गर्ने तयारी https://www.karobardaily.com/news/201725

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल संचालन गर्ने https://www.ukeraa.com/news/detail/23672/

नरैनापुरको अभ्यास : विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली https://palikakhabar.com/technology/2022/09/19126

नरैनापुरको विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल  https://newshousenepal.com/post/1663922428

नरैनापुरको विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल https://rastriyasanchar.com/2022/09/19340/

नरैनापुरको विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल https://bellsanchar.com/2022/56946/

नरैनापुरमा विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल सञ्चालन गरिदैं https://www.setokhari.com/detail/11379

नरैनापुरले विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल सञ्चालन गर्ने https://www.bageshworipost.com/local/9827

विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल संचालन गर्दै नरैनापुर https://janachasokhabar.com/news/detail/4814/

नरैनापुरले विपद् सूचना व्यवस्थापन पोर्टल संचालन गर्ने https://janadeshdaily.com/68252/

Rapti Sonari RM 

राप्ती सोनारीमा विपद् पोर्टल संचालन सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न https://youthtodaynews.com/news/IGraKcZl-2022-12-12